بیمه ازدواج

[www.PixBaz.com]

باتوجه به انعقاد تفاهم نامه فی مابین وزارت ورزش و جوانان و بیمه ایران با محوریت رفع نیازهای بیمه ای قشر جوان ، صدور بیمه نامه جوانان (ازدواج) از تاریخ 3/11/94 با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.
شرایط و مزایای بیمه نامه :

1- سن بیمه شدگان : از بدو تولد تا 35 سال تمام.

2- مدت قرارداد بیمه : حداقل 5 سال و حداکثر تا رسیدن بیمه شده به سن 40 سالگی (40≥ مدت قرارداد + سن بیمه شده).

3- سرمایه فوت بیمه نامه : حداقل 000ر000ر10 ریال و حداکثر 000ر000ر200 ریال .

4- روش پرداخت حق بیمه : ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یکجا.

5- ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت : 0 تا 20 درصد سالانه به انتخاب بیمه گذار.

6- پوشش تکمیلی این بیمه نامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

7- مزایای این بیمه نامه به جز پرداخت غرامت فوت بیمه شده در طول قرارداد عبارتست از :

1-7- کمک هزینه مشاوره ازدواج حداکثر به میزان 30 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
2-7- کمک هزینه برگزاری مراسم ازدواج حداکثر به میزان 80 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
3-7- کمک هزینه تهیه مسکن یا جهیزیه حداکثر به میزان 80 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
4-7- جبران هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج حداکثر تا سقف 20 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
5-7- کمک هزینه پرداخت مهریه حداکثر تا سقف 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
6-7- کمک هزینه تولد نخستین فرزند حداکثر تا سقف 20 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.

8- دوره انتظار برای استفاده هر کدام از مزایای فوق الذکر ، 5 سال می باشد.

9- شرط استفاده و دریافت هر یک از مزایای بیمه نامه ارایه مستندات مثبته خواهد بود.

10- درصورت استفاده از هریک از مزایای بیمه نامه توسط بیمه گذار ، جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه تغییر یافته و پس از تایید توسط واحدهای اجرایی ، جدول جدید به بیمه گذار تقدیم می گردد.

11- پرداخت کمک هزینه مشاوره ازدواج بعد از سن 15 سالگی بیمه شده امکان پذیر است.

12- هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج صرفا بابت وقوع هر یک از اتفاق های زیر و با ارایه مدارک مربوطه قابل پرداخت می باشد:
1) فوت یکی از زوجین
2) فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی درجه یک زوجین
3) وقوع هرگونه حادثه در حین اجرای مراسم

13- استفاده کننده درصورت حیات این بیمه نامه در پایان مدت قرارداد ، صرفا شخص بیمه شده می باشد.