بیمه ازدواج

[www.PixBaz.com]

باتوجه به انعقاد تفاهم نامه فی مابین وزارت ورزش و جوانان و بیمه ایران با محوریت رفع نیازهای بیمه ای قشر جوان ، صدور بیمه نامه جوانان (ازدواج) از تاریخ ۳/۱۱/۹۴ با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.
شرایط و مزایای بیمه نامه :

۱- سن بیمه شدگان : از بدو تولد تا ۳۵ سال تمام.

۲- مدت قرارداد بیمه : حداقل ۵ سال و حداکثر تا رسیدن بیمه شده به سن ۴۰ سالگی (۴۰≥ مدت قرارداد + سن بیمه شده).

۳- سرمایه فوت بیمه نامه : حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال و حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال .

۴- روش پرداخت حق بیمه : ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یکجا.

۵- ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت : ۰ تا ۲۰ درصد سالانه به انتخاب بیمه گذار.

۶- پوشش تکمیلی این بیمه نامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

۷- مزایای این بیمه نامه به جز پرداخت غرامت فوت بیمه شده در طول قرارداد عبارتست از :

۱-۷- کمک هزینه مشاوره ازدواج حداکثر به میزان ۳۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
۲-۷- کمک هزینه برگزاری مراسم ازدواج حداکثر به میزان ۸۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
۳-۷- کمک هزینه تهیه مسکن یا جهیزیه حداکثر به میزان ۸۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
۴-۷- جبران هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج حداکثر تا سقف ۲۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
۵-۷- کمک هزینه پرداخت مهریه حداکثر تا سقف ۹۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.
۶-۷- کمک هزینه تولد نخستین فرزند حداکثر تا سقف ۲۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه.

۸- دوره انتظار برای استفاده هر کدام از مزایای فوق الذکر ، ۵ سال می باشد.

۹- شرط استفاده و دریافت هر یک از مزایای بیمه نامه ارایه مستندات مثبته خواهد بود.

۱۰- درصورت استفاده از هریک از مزایای بیمه نامه توسط بیمه گذار ، جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه تغییر یافته و پس از تایید توسط واحدهای اجرایی ، جدول جدید به بیمه گذار تقدیم می گردد.

۱۱- پرداخت کمک هزینه مشاوره ازدواج بعد از سن ۱۵ سالگی بیمه شده امکان پذیر است.

۱۲- هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج صرفا بابت وقوع هر یک از اتفاق های زیر و با ارایه مدارک مربوطه قابل پرداخت می باشد:
۱) فوت یکی از زوجین
۲) فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی درجه یک زوجین
۳) وقوع هرگونه حادثه در حین اجرای مراسم

۱۳- استفاده کننده درصورت حیات این بیمه نامه در پایان مدت قرارداد ، صرفا شخص بیمه شده می باشد.