چالش امروز صنعت بیمه به مخاطره افتادن این کسب و کار در برابرتغییرات عظیم اجتماعی استمدیرعامل بیمه ایران، چالش امروز بیمه ایران و کل صنعت بیمه را به مخاطره افتادن کسب و کار بیمه ای در برابر تغییرات عظیم اجتماعی و در مرحله گذار از عصر دیجیتال به عصر حاکمیت هوش مصنوعی دانست.
دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۷منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : چالش امروز صنعت بیمه به مخاطره افتادن این کسب و کار در برابرتغییرات عظیم اجتماعی است