نحوه مراجعه افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جهت انجام مصاحبه استخدامی رشته های شغلی شرکت سهامی بیمه ایرانالف) فرایند مصاحبه استخدامی:
چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : نحوه مراجعه افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جهت انجام مصاحبه استخدامی رشته های شغلی شرکت سهامی بیمه ایران