منع بخش های مختلف صف و ستاد این وزارتخانه از ارسال پیام تبریک و اقدامات مشابهوزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ نامه ای خطاب به کلیه معاونت ها، واحدهای وابسته و تابعه، بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی خانواده وزارت اقتصاد از آنان خواست به منظور صرفه جویی و رعایت انضباط مالی از ارسال و انتشار پیام تبریک و انجام اقدامات مشابه خودداری کنند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در نامه صادره از سوی دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می خوانیم:  ضمن قدردانی وافر از همه عزیزانی که قبل و پس از اعتماد مجلس شورای اسلامی به اینجانب اظهار لطف نموده اند، به منظور صرفه جویی در هزینه ها و کاهش مکاتبات غیر ضرور درون و برون وزارتخانه ای در چارچوب تقویت و توجه به اصول انضباط مالی تأکید می گردد، مدیران و همکاران بخش های دولتی و غیر دولتی مطلقاً از ارسال هر گونه پیام تبریک، تاج گل و سایر اقدامات مشابه از جمله درج آگهی تبریک به هر شکل در رسانه ها و غیر آن اجتناب نمایند. شایسته است این رویه در سایر موارد مشابه از جمله مناسبت های ملی و مذهبی نیز رعایت گردد.
یک‌شنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۳۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : منع بخش های مختلف صف و ستاد این وزارتخانه از ارسال پیام تبریک و اقدامات مشابه