صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، گام نخست کنترل تورموزیر اقتصاد در گفتگو با رسانه ملی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماههای نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و تأکید کرد: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.
یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، گام نخست کنترل تورم