سود مشارکت در منافع شبکه فروش(نماینده وکارگزار) بیمه ایران پرداخت می گرددحسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران  اعلام کرد : بر اساس رویه و ضوابط مقرر شده در ماده 6 آیین نامه 83 شورایعالی بیمه و مطابق مصوبه هیأت مدیره، سود مشارکت در منافع شبکه فروش برای سال 1399 پرداخت می گردد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، حسن شریفی ،  با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای سیاست توسعه فروش با کیفیت شرکت و رویکرد حمایت از شبکه فروش و با توجه به آثار و تبعات مناسب این اقدام در کیفیت پرتفوی شرکت و کاهش ریسک عملیاتی و سهیم نمودن نماینده در سود عملیاتی، سود مشارکت در منافع به شبکه فروش پرادخت می گردد. مدیر عامل بیمه ایران در ادامه  با اشاره به پرداخت این سود حتی الامکان قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در وجه نمایندگان مشمول  خاطر نشان کرد : سود مشارکت در منافع ، در سال آینده، با سرعت بیشتری محاسبه و حتی الامکان تا پایان شش ماهه اول هر سال پرداخت خواهد شد. همچنین با پایش حجم فروش و نظارت بر عملکرد نمایندگان ، از نمایندگان برتر به نحوه شایسته تقدیر به عمل خواهد آمد. وی خاطر نشان کرد: از مجموع نمایندگان فعال بیمه ایران وکارگزاران طرف همکار (30درصد)، مطابق محاسبات انجام شده بر طبق ضوابط مصرحه در ماده 6 آیین نامه 83 شورایعالی بیمه، مشمول دریافت سود مشارکت در منافع شده اند. شریفی تاکید کرد: این رویه نمادی از تشکر و قدردانی از تلاش های مجموعه همکاران نماینده وکارگزاران بوده وبه طریق برتر، ارزش نهادن به اقدامات حرفه ای وتوام با ملاحظات مدیریت ریسک همکاران شبکه فروش می باشد . رئیس هیات مدیره بیمه ایران، ابراز امیدواری کرد همکاران نماینده وکارگزاران طرف همکار با شرکت بزرگ بیمه ایران، با سرلوحه قراردادن این رویه و با بسط وگسترش عرضه خدمات بیمه ای مناسب به هموطنان عزیز و توسعه ضریب نفوذ بیمه ای ، منشا خدمات شایسته ای به میهن اسلامی بوده و در سال آینده و سال های بعدی، درصد بیشتری از نمایندگان وکارگزاران، مشمول دریافت سود مشارکت در منافع قرار گیرند. گفتنی است مطابق ماده 6 آیین نامه 83 شورایعالی بیمه، فعالیت نمایندگان در رشته های بیمه بدنه اتومبیل ،حوادث،درمان و سایر انواع مسئولیت به استثنای بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل، بیمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت، مشمول محاسبه سود مشارکت در منافع می باشد. 
سه‌شنبه، ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۵۲منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : سود مشارکت در منافع شبکه فروش(نماینده وکارگزار) بیمه ایران پرداخت می گردد