ساختمان امور نمایندگان

آدرس: میدان فاطمی- نبش بیستون- بین خیابان۴/۱ و خیابان ۶/۱ پلاک ۵۳

تلفن: ۸۸۹۵۷۸۴۳-۸۸۹۹۱۸۰۳-۸۸۹۷۳۵۲۹

واحدهای مستقر :

  • اداره کل پذیرش نمایندگان حقیقی و فروش بیمه عمر: ۸۸۹۵۷۸۵۶-۸۸۹۸۳۵۲۷-۸۸۹۷۳۵۲۶
  • اداره کل نمایندگان حقیقی و حقوقی: ۸۸۹۹۱۸۰۵-۸۸۹۷۳۵۳۰-۸۸۹۹۱۸۰۶
  • کارگروه نظارت بر دفاتر نمایندگان: ۸۸۹۵۲۶۹۳
  • واحد سنهاب معاونت امور نمایندگان: ۸۸۹۷۳۵۲۸-۸۸۹۹۱۸۰۸

منبع : سایت بیمه ایران