خسارت دیه

مرکز پرداخت خسارت دیه اتومبیل

معاونت اجرائی اتومبیل

آدرس : خیابان سعدی شمالی بالاترازخیابان جمهوری جنب کوچه بیمه

تلفن: 50-33970241

ساعت کار : ساعت اداری

منبع : سایت بیمه ایران