تخفیفات ویژه بیمه بدنه اتومبیل

۱- تخفیف ویژه :

با توجه به قیمت اتومبیل ، خودروهایی که قیمت آنها پایین تر از ۷۰ میلون تومان باشد از ۱۰% تخفیف و خودروهای با قیمت ۷۰میلیون تومان و بالاتر ، از ۲۰% تخفیف ویژه برخوردار می گردند .

۲- تخفیف ویژه اتومبیل های صفر کیلومتر :

شما می توانید با ارائه کپی سند و کپی برگ کمپانی تا حداکثر ۳ ماه از تاریخ برگ کمپانی ، از ۲۰% تخفیف ویژه برخوردار گردید.

۳- تخفیف نقدی :

درصورتیکه بیمه بدنه اتومبیل را به صورت نقدی خریداری نمایید از ۱۰% تخفیف برخوردار می گردید.

۴- تخفیف بیمه نامه شخص ثالث :

تخفیفات بیمه شخص ثالث تا حداکثر ۲۰% قابل انتقال به بیمه بدنه می باشد ( تخفیف بیمه شخص ثالث در جای خود باقی می ماند)