تحولی دیگر در بیمه های زندگی بیمه ایران صورت گرفتشرکت سهامی بیمه ایران بر اساس مجوز بیمه مرکزی مجاز به ” متصل نمودن سبد سرمایه گذاری های تشکیل شده از محل ذخایر بیمه نامه های زندگی به صورت روزشمار” گردید.
چهارشنبه، ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۳۴منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : تحولی دیگر در بیمه های زندگی بیمه ایران صورت گرفت