بیمه مسؤلیت ناشی از تولید

nashiaztolid_tolidkonandegan

موضوع بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولید کنندگان)، شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه گزار می باشد.
رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر 3 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

  • عملکرد عایق رطوبتی
  • تولیدکنندگان
  • شرکت‌های گازرسانی

منبع : سایت بیمه ایران