نشست بررسی و تعیین اولویت ها و الزامات سند راهبردی بیمه ایران    مراحل پیشرفت طرح به روزرسانی سند راهبردی بیمه ایران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و اولویت ها و الزامات راهبردی آن تعیین شد.      به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، ‏با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تهیه سند راهبردی شرکت سهامی بیمه ایران و سرعت تغییر و تحولات محیط کسب و کار، با پیشنهاد هیات مدیره و دستور مدیر عامل، از ابتدای سال جاری پروژه به روزآوری و تنظیم سند راهبردی بیمه ایران در مدیریت برنامه ریزی و بودجه شرکت و با انتخاب مشاور امور راهبردی شرکت آغاز شد.     در نشستی که به منظور ارائه گزارش پیشرفت پروژه به روزرسانی و تنظیم سند راهبردی بیمه ایران به هیات مدیره، با حضور سید مجید بختیاری، مدیرعامل بیمه ایران برپا شد، پس از مرور روندهای فناوری موثر بر صنعت بیمه و الزامات راهبردی و نیز با توجه به وجود ظرفیت های متنوع در بیمه ایران، اولویت ها و الزامات راهبردی برای ملحوظ نظر قرار دادن در طرح به روزرسانی و تنظیم دوباره سند راهبردی بیمه ایران تعیین شد.     در ادامه این جلسه، پس از توضیحات خانم دکتر اشرفی عضو ناظر پروژه و تشریح نقطه نظرات مدیرعامل، رئیس و سایر اعضای پروژه، تمامی دستاوردهای مراحل انجام شده این طرح مورد تایید قرار گرفت. مدیرعامل بیمه ایران، همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی و اخذ ایده ها و نقطه نظرات همه همکاران، شبکه فروش و سایر ذی نفعان و نیز هم اندیشی و هم افزایی جمعی در زمینه تکمیل این سند راهبردی تاکید کرد.    
چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۵۶منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : نشست بررسی و تعیین اولویت ها و الزامات سند راهبردی بیمه ایران