محاسبه حق بیمه شخص ثالث


جدول محاسبه حق بیمه شخص ثالث
شخصیتاکسیوانتموتور سیکلت
پیکان و پراید
پژو و سمند و ماشین های ۴ سیلندر

ماشین های ۶ سیلندر
پیکان و پراید

پژو و سمند و ماشین های ۴ سیلندر
پیکان و مزدا

نیسان
انواع موتور سیکلت های تک سیلندر