بیمه‌نامه چاپی در صورت درخواست در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیردپس از صدور بخشنامه ای مبنی بر ارائه خدمات بیمه ای بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث، بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به شفاف سازی برخی از ابهامات موجود، اطلاع رسانی کرد.
شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه‌نامه چاپی در صورت درخواست در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیرد