انتصاب سرپرستان "اداره کل حسابرسی و بازرسی" و "اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع" بیمه ایرانباصدور احکامی، آقایان حسن شریفی به سمت “سرپرست اداره کل حسابرسی و بازرسی” و احمد جعفری به عنوان “سرپرست اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع” بیمه ایران منصوب شدند.
دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : انتصاب سرپرستان “اداره کل حسابرسی و بازرسی” و “اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع” بیمه ایران